< tilbage 03-04-2024 - 20:00

Generalforsamling 3. april 2024

Generalforsamling ONSDAG den 3. april 2024

 

 

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen Nørgaard, som takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Herefter overgiver han ordet til formand Niels Hobolt og årsberetningen.


 

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende år

Bestyrelsens beretning for 2023 og tiltag i 2024

 

2023

I slutningen af året lukkede Restaurant Mejeriet. Dette medførte at der blev ledige lokaler til Kustos Rideakademi – Vilhelmsborg Fri Fagskole.

For HSV har dette medført at vi har mistet Mejeriets sponsorat og også mistet et potentielt sponsorat fra fagskolen, årligt i alt kr. 35.000.

 

Glædeligt at DRF har genoptaget deres sponsorat til afdækning af størsteparten af vores forsikringsomkostninger. Tak til dig Bent for at du intervenerede på vores vegne.

Glædeligt er det dog at fagskolen i forbindelse med undervisningen fra tid til anden gør brug af både udstilling og bibliotek.

 

Vi har i året løb ansøgt og fået bevilget kr. 50.000 fra Købmand Herman Sallings Fond. Det er vi meget taknemlige for. Beløbet er bevilget til følgende anvendelser:

Fremstilling af præsentationsionsvideo

Visning af videoen ved arrangementer

Interviews til podcasts

Aflåselige glasmontre

Infostandere til vognport og arkiv

Informationsbanner

 

Formålet med disse tiltag er at øge kendskabet til HSV og derigennem tiltrække flere medlemmer samt øge informationsniveauet for besøgende.

 

Præsentationsvideoen blev optaget i samarbejde med Mediehuset Wiegaardens dygtige medarbejdere og Kristina og Mettes barnebarn som optrædende. Tak for lån Anne-Dorthe og Jørgen. Videoen blev vist på storskærmene ved hingstekåringen i Herning her i marts. Den er også tilgængelig på vores nye hjemmeside og vil blive tilgængelig på YouTube, Instagram of Facebook. Vi har observeret øget aktivitet på vores nye hjemmeside.

 

I løbet af året har vi også sammen med Mediehuset Wiegaarden fået udarbejdet en ny hjemmeside. Vi synes selv at den er blevet rigtig god. En stor tak til Mette Birkholm, som fra vores side har forestået det store arbejde med etableringen af hjemmesiden. Også stor tak til Bent Neergaard for fremskaffelse af finansieringen.

 

Hjemmesiden vil også give mulighed for aflytning af podcasts med koryfæer fra avl og sport. Også her er det Mette Birkholm der trækker læsset. På nuværende tidspunkt kan man aflytte interviews med Kimi og Bjarne Nielsen. Det kan anbefales. Flere er på vej efterhånden som den nødvendige finansiering er tilvejebragt.

 

Sidste år bekendtgjorde vi at vi var i gang med planlægningen af et fagligt møde ”Det Perfekte Match”. Af forskellige årsager har vi udskudt arrangementet. Det primære er dog at vi ikke ønsker at forkludre den igangværende debat affødt af den rapport som er udgivet af Det Dyreetiske Råd: ”Udtalelse om brug af heste til sport”. Rådet har Bengt Holst som formand.

Af samme årsag her vi udskudt et andet påtænkt arrangement med den foreløbige arbejdstitel ”Hestens Fremtid i Danmark som både hobby og forretning”. Hertil er der af Lone udarbejdet en foreløbig synopsis.

 

Vi har ikke opgivet disse 2 arrangementer og vil igangsætte den videre planlægning, med Jørn og Lone som tovholdere, når der kommer ro på den nuværende debat med parts indlæg.

 

Et er disse er et responsum fra ”Forum for Hestevelfærd”. Denne forening blev stiftet i 2011

og har bl.a. haft indflydelse på loven om ”Hold af Heste” i 2015.

Forum for hestevelfærd har følgende organisationer som medlemmer: Den Danske Dyrlægeforening, Hestens Værn, Dansk Varmblod, Dansk Islandshesteforening, Dansk Galop; Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Rideforbund, Dansk Ride-instruktør Forening, Beslagsmede-Dansk Industri og Landsudvalget for Heste, SEGES Innovation

 

Vi har også i det forgangne år afholdt arbejdsmøder om Strategiudvikling og Handlingsplan. Arbejdet har været dygtigt faciliteret af Heidi og skal udmunde i en Vision, Mission og Handlingsplan for HSV. Arbejdet fortsætter i det kommende år.

 

2024

De vigtigste aktiviteter i året 2024 vil være:

Færdiggørelse af de indkøb som indgår i bevillingen fra Købmand Herman Sallings Fond.

Intensivere den markedsføring som vores præsentationsvideo og Hjemmeside muliggør.

Igangsætte den videre planlægning af ovennævnte arrangementer.

Arbejde videre med strategiplanen.

Virkeliggøre flere podcast efterhånden som finansiering dertil tilvejebringes.

Forøge indtægtsgrundlaget til kompensation for de mistede sponsorater. Dette er særdeles vigtigt for at sikre HSV’s overlevelse som forening.

Fakturerer DAV (Århus Kommune) for de ekstra el udgifter som forvaltningens anvendelse af affugtere har medført. Derved forøge likviditeten og

nedbringe posten debitorer. I sin nye position, er vi fortrøstningsfulde, at Jørn kan sikre os retfærdighed i denne sag.

Vi har fornyelig gennemført en omfattende rengøring af lokalet her. Hele bestyrelsen var mødt op og alle bidrog med flid og optimisme under Solveig´s og Jennifers kyndige ledelse.

 

Tak til vores sponsorer.

 

Tak til vores medlemmer. Vi håber der snart kommer mange flere.

 

Tak til vores samarbejdspartnere.

 

Sluttelig tak til mine bestyrelseskolleger. HSV har nu en bestyrelse med de rette kompetencer og vilje til at gøre den nødvendige indsats. Vi kunne dog ønske os et ekstra medlem med museums erfaring.

 

På bestyrelsens vegne

Niels Hobolt Jensen

Formand


 

Beretningen godkendes med applaus

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


 

[REGNSKAB FRA KRISTINA] – se separat fil


 

Spørgmål:

Hvorfor ikke hele forsikringspræmie refunderet af DRF? DRF betaler for Herskabsstaldens forsikring, men ikke for bestyrelsens ansvarsforsikring.


 

Vedr. kursregulering - Primo kursværdi og ultimo kursværdi af aktiebeholdning bogføres under aktiver. Vinding eller tab tilskrives egenkapitalen. Dette er den korrekte bogføringspraksis, da HSV ikke har handel med værdipapirer, som et forretningsområde.


 

Regnskabet godkendes med applaus.


 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår uændret Kr 250 for medlemmer og Kr 500 for virksomheder/foreninger.


 

Dette vedtages af generalforsamlingen.


 

Indkomne forslag

I vedtægterne tilføjes at formand og kasserer tegner foreningen i forhold til banken. Førhen har der ikke stået noget i vedtægterne hvilket betød at alle bestyrelsesmedlemmer skulle godkendes i banken.

Tilføjelse til vedtægter – Bilag 1


 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Niels Hobolt (modtager genvalg), Heidi Gautschi (modtager genvalg), Lone Jakobsgaard (modtager genvalg).

Suppleant Tine Bak (modtager ikke genvalg).


 

Niels, Heidi og Lone genvælges for to år.

 

Valg af revisor.


 

Poul Kirk genvælges.

Eventuelt


 

Generel snak om hvordan HSV kan få flere medlemmer:

Udstillinger kan være en mulighed – f.eks har Vester Mølle haft ekstern hjælp til at lave udstillinger.


 

Kunne man få støtter i stedet for medlemmer? Hvis folk kunne se en ide i at støtte foreningen og bevare historien om hestene, så kunne de til gengæld få et medlemskab.


 

F.eks. kunne det kunne være oplagt at spørge Smedeforeningen om støtte, da der også er mange effekter fra dette hverv i udstillingen.


 

Fremtidige aktiviteter kunne være avlsforbunds årsmøder, evt med servering af pizza fra den nye cafebestyrer i Opvisningshallen.


 

Referent: Heidi Gautschi, HSV


 


 


 


 

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingens afslutning:


 

Formand Niels Hobolt

Næstformand Jørn Jensen

Kasserer Kristina Krag

Sekretær Heidi Gautschi

Bestyrelsesmedlem Mette Birkholm

Bestyrelsesmedlem Lone Jakobsgaard

Bestyrelsesmedlem Solveig Nielsen

Suppleant Jennifer Nielsen

 

< Tilbage