< tilbage 26-02-2024 - 11:28

Generalforsamling - 30. marts 2023

Referat af generalforsamling Hippologisk Selskab Vilhelmsborg, 30. marts 2023

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og program for det kommende år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: Jørn Jensen, Vibeke Kjellerup Christensen, Solveig Nielsen og Jennifer Nielsen 
 (suppleant) 
7. Valg revisor
8. Eventuelt
AD 1. 
Lasse Langfeldt blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne.
AD 2. 
Formandens beretning for det forløbne år samt program for det kommende blev fremlagt. (Beretningen 
udsendes sammen med referatet)


Bemærkning: 
Der skal følges op på DRFs opsigelse af sponsoratet
Beretningen blev godkendt med anførte bemærkning.
AD 3.


Regnskabet for det forløbne år blev gennemgået og der blev redegjort for, at regnskabet er underskrevet af 
formand og kasserer, på grund af revisors dødsfald.
(Regnskabet udsendes sammen med referatet)
Der blev bl.a. redegjort for en debitor, Aarhus Kommune på 20.000 kr., skyldes en ekstraordinær stor elregning i 2022 ifm. affugtning. Det forventes fortsat at Aarhus Kommune betaler dette beløb.

 

< Tilbage