Hippologisk Selskab Vilhelmsborg

Menu
News
Du er her:   Hjem > Historie

Historie

 


2006-2012 v. Bent Neergaard

HSV fik godkendt en aftale direkte med Århus kommune om at leje og administrere herskabsstalden.

Fra 2003 til 2007 indsamlede selskabet midler fra fonde, organisationer, foreninger og private til en omfattende og gennemgribende istandsættelse af hele herskabsstalden.

Hippologisk Selskab Vilhelmsborg har i tre år stået for restaureringen og ombygningen af denne herlige bygning. Den blev oprindelig indviet den 25. september 1856 og genindviet i november 2007.

 

Arkitekt Ib Møller har dels fulgt de originale tegninger, dels forestået ombygninger og inddragelsen af første sal. De originale tegninger var udfærdiget af Gustav Ludolf Martens fra Kiel. Som et kuriosum kan nævnes, at konsulent i Dansk Ride Forbund, Gustav Martens var dennes oldebarn, og han har foræret sine værker om uddannelse af heste og ryttere til HSV.

 

Et tryk af den originale tegning af herskabsstalden er ophængt i biblioteket over indgangen.

HSV er de implicerede håndværkere megen tak skyldig for særdeles veludført arbejde med akkuratesse og dyb respekt for de gamle bygninger.

 

Byggeudgifterne har været på over 4 mio. kr. HSV fik stalden overladt af Aarhus kommune - under forudsætning af, at vi selv forestod restaureringen.

Under ledelse af Bent Neergaard blev der indsamlet over 2 mio. kroner fra:
•H.M. Dronning Margrethes og Prins Hen-riks Fond
•A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (1 mio. kr.)
•Oldenborg og Frederiksborg Centret i Skanderborg
•A/S Bent Neergaard
•Bjergegaard & Ottesen Aps
•Bundgaard Byg A/S
•Dansk Fjordhesteforening
•Dansk Frieser Forbund
•Dansk Islandshesteforening
•Dansk Køre Forbund
•Dansk Ride Forbund
•Dansk Varmblod
•Foreningen Kustos
•Grete Hjalf
•Ib Møller arkitekt m.a.a.
•Kjærs Trapper
•Kommunen har bidraget med knap halvdelen af de samlede udgifter på ca. 4 mio. kr.

Alt bestyrelsesarbejde er udført af frivillige.

 

På 1. sal er 250 kvm indrettet til bibliotek for selskabets indsamlede bøger og videoer m.m. om heste. Her er også et stort mødelo-kale. Stole blev finansieret ved at ’sælge’ dem med påførte navneskilte, uden at de dog måtte fjernes fra bygningen.

 

Den oprindelige stald var indviet 1856 og blev sammen med vognremisen ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Til dette arbej-de var stor nytte af den oprindelige tegning udført af Gustav Ludolf Martens. I stueetagen er der foruden indgang også entré, mø-derum og tekøkken, handicaptoilet og en brandsikret opgang til overetagen.

 

Fra 2004-07 gennemførtes resten af restaureringen med vognremise, stald, seletøjs-rum, to toiletter og garderobe.

Bygningen giver nu mulighed for at modtage og udstille yderligere effekter.

 

Ved indvielsen blev udarbejdet en udstilling ’Heste i Danmark’ baseret på en ny bog med samme titel. Herudover er udstillet forskellige effekter af sadelmagerværktøj, hestesko, bid, sporer, kaneklokker samt af faner, husaruniform, seletøj, sadler, mo-deller af military spring m.m.

Ejnar Meldgaards knap 40 modeller af hestevogne og kaner blev udstillet i glas-montrer venligst udlånt af Købstadmuseet Den gamle By og udstillet fra 2010 til 2011. Fra juli til oktober 2011 er de afløst af udstillingen ’Fra en samler’ med skulp-turer og andre vognmodeller tilhørende Ib Møller. Tanken er, at disse udstillinger jævnligt skal udskiftes eller suppleres.

Ib Møller donerede ved indvielsen en A3 mappe med fotografier af tilstanden ved starten af ombygningen og renoveringen, samt lister over byggeudvalg, myndigheder, håndværkere og sponsorer, 55 arbejdstegninger, byggemøderefera-ter .m.m.

 

Herskabsstalden blev genindviet den 14. september 2007. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte forestod den officielle genindvielsen og sagde: Det er altid spændende og interessant for mig at komme til Vilhelmsborg. I dag er det en særlig glæde, fordi genindvielsen af Herskabsstalden er en kulturhistorisk begivenhed, som tjener Vilhelmsborg og Hippologisk Selskab til stor ære.

 

Bygningsværket i sig selv har officiel status som bevaringsværdigt. Og nu blive det

bevaret. Indvendigt var de søjleindrammede spiltove samt mure, vinduer og inventar i miserabelt forfald, men ved en frivillig indsats af dygtige og stædigt udholdende medlemmer af Hippologisk Selskab er det lykkedes at reetablere hele stalden i den oprindelige skikkelse.

Og mange seriøse sponsorer, bl.a. A.P. Møller Fonden og Århus Kommune, har med generøse bidrag sikret det økonomiske grundlag, som muliggjorde en høj kvalitet i restaureringsarbejdet. Jeg udtrykker min store anerkendelse af denne indsats af sponsorer og Hippologisk Sel-skab.

Heste, kuske og ryttere har nu fået en fornem virkeplads. Og Hippologisk Sel-skab har fået et værdigt domicil, og jeg ønsker selskabet lykke og held til dets fortsatte kulturhistoriske virke.

Bygningen danner nu en ideel ramme om møder og foredrag og vil kunne lejes til særlige formål efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Efterfølgende valgte H.K.H. Prinsesse Benedikte at anvende Herskabsstalden som officielle mødelokaler og adresse for foreningen Dressurens Venner.

 

HSV gennemførte i 2010 en tre dages tur til Verden og Bergleburg: I Verden så vi Deutsches Pferde Museum. Museet var til stor inspiration for HSV, der også er i gang med at etablere udstillinger og bibli-otek i Herskabsstalden. Derefter var der et meget interessant foredrag ved Hannove-raner avlens tidligere avlsleder Dr. Jochen Wilkens.

Turen fortsatte til Bergleburg, hvor besøget startede med en rundvisning på slottet, der ligger i Bergleburg midt i byen, og hvor H.K.H. Prinsesse Benedikte, Prins Richard, Prinsesse Nathalie og Prins Gu-stav til daglig residerer.

En meget succesrig tur og HSV takker H.K.H. Prinsesse Benedikte, Prins Ri-chard, Prinsesse Nathalie og Prins Gustav for enestående gæstfrihed.

 

Fonden Skanderborg Rideklub har stillet et nyudviklet EDB program til rådighed for HSV. Systemet er beregnet til, at alle danske rideklubber kan oprette deres hi-storie med beskrivelse og billeder. Det er et database system, der umiddelbart efter en kort instruktion kan betjenes af de fleste. Bestyrelsesmedlem Carsten Bæk er ankermand i introduktionen af systemet overfor rideklubberne. Dansk Ride For-bund betaler for lagringen af data.

HSV indgår en aftale med DRF om arki-vering af historisk materiale for forbun-det. Aftalen indebærer, at kan HSV ikke videreføres, har DRF ret og pligt til at overtage samlingen og i videst muligt omfang føre den videre samlet.

 

I den forbindelse har HSV påtaget sig at være behjælpelig med at indsamle materiale til en bog om DRF i forbindelse med forbundets 100 års jubilæum i 2017. I samarbejde med Rideforbundet er nedsat et udvalg med Bent Neergaard (formand), Jørgen Kristensen og Ingrid Salquist. Ud-valget har fået tilknyttet en række skribenter.

Med ovennævnte baggrund betaler DRF de årlige forsikringsomkostninger til de beroede ejendele i Herskabsstalden.

 

Der er indgået en aftale med den Kgl. Staldetat om permanent udstilling af en af Etatens pragtfulde gallavogne. HSV har et godt samarbejde med de kongelige stalde.

Der er gennemført salg af stolene i det store mødelokale, således at medlemmerne kan købe sin egen stol med en mes-singplade på bagsiden med navn. Det blev en stor succes,

Efter afslutning af byggeregnskabet blev en del af kapitalen fra Oldenborg og Fre-deriksborgcentret i Skanderborg investeret i værdipapirer,som giver en god reser-vekapital for HSV.,

 

HSV har udgiver brochurer i henhold til afsnittet herom. Alle er modtaget positivt i den hippologiske presse. HSV har fået moderniseret sine hjemmeside med løbende informationer. Desværre har bestyrelsen ikke været flink til at komme med input til Charlotte Præstgaard, men udtrykker respekt og anerkendelse for dennes arbejde.

 

En række sponsorer støttede gennemførelsen af renoveringen. Et messingskilt hænger i stalden som et synligt bevis. Senere kom en række stolesponsorer med navn på de enkelte stole. Efterfølgende er en række såkaldte 2.000 kr.-sponsorer, ikke mindst takket være Jens Bundgaards ind-sats. Disse sponsorer er et væsentligt grundlag for selve driften.

En videreførelse af vort bibliotekssystem skal sikre, at det er up to date.

Desværre er vort gamle system ikke muligt at arbejde videre med på grund af den tekniske udvikling indenfor IT. Der arbejdes på at finde andre tidssvarende løsninger.

 

Der arbejdes med brugen af lokalerne til interessante hippologiske aktiviteter og for andre heste organisationer.

2006-2012 v. Grete Hjalf

HSV fik af Århus kommune tilladelse til at benytte herreværelset i hovedbygningens stueetage. I dette mindre lokale - som i øvrigt blev delt mellem Aarhus Kommune og HSV, blev de første bøger og rekvisitter samlet. Det viste sig dog hurtigt, at dette fælles brug ikke var uden problemer.

 

I 2003 fik HSV stillet Vilhelmsborgs herskabsstald til rådighed for sine kulturhistoriske aktiviteter. Et par mindre rum, som var anvendt til depot for restauranten, blev sat i stand til et mindre bibliotek og kontor samt toilet og tekøkken. HSV skulle selv sørge for finansieringen af ombygningen, som Bent Neergaard stod for sammen med udarbejdelse af brugeraftalen direkte mellem kommunen og HSV.

 

HSV-NYT blev afløst af en egen side i HesteBladet, som Ulrich Nedergaard ejede og redigerede. Rita Geertz påtog sig løbende at anmelde mere specielle og spændende bøger. Grete Hjalf arrangerede indbinding af visse tidsskrifter.

 

Århus Festspil havde de sidste år brugt stalden til rekvisitter. Aftalen blev ophævet efter årets festspil. Sideløbende påbegyndtes en restaurering af vognremisen, hvor Århus kommune lod asfalten over gulvet i remisen fjerne, og et smukt pigstensgulv blev fremdraget.

 

På generalforsamlingen i 2004 blev årskontingentet hævet året efter til 400 kr. J.E. Egefjord måtte pga. sygdom Bent Neergaard indtrådte i stedet. Holger Kofoed-Dam, Ulrich Nedergaard og Rita Geertz modtog genvalg.

 

Den første del af bygningen efter restaurering blev indviet den 24. maj 2004.

 

Grete Hjalf fik sat system i indsamlingen af et stort antal bøger og videoer. Hun fik en aftale med to biblioteksstuderende, Eva Sønderstrup-Andersen og Kirsten Buch Rasmussen om - som deres afgangsoppgave på biblioteksskolen - at udvikle et system, hvor alle bøger og videoer blev optaget på HSV`s digitale medie: www.hippologisk.dk.

 

En rapport herom blev først udarbejdet om forskellige bibliotekssystemer. Synlig nummerering på bøgerne blev aftalt. På generalforsamlingen i 2005 fremlagde de studerende deres resultater, og Bent Neergaard fandt systemet med hjemmesiden god. Registrering blev gennemført i slutningen af juni 2005.

 

På generalforsamlingen i 2005 blev arbejdsgruppen for restaureringen takket, nemlig Jens Bundgaard, Ib Møller og Bent Neergaard samt kommunens tilsynsførende Jens Ole Krogh. Susan Tho-rup fratrådte bestyrelsen og i stedet ind-valgtes Gudrun Lefmann. Grete Hjalf og Jens Bundgaard genvalgtes.

På generalforsamlingen i 2006 genvalgtes Bent Neergaard, Rita Geertz, Holger Kofoed-Dam og Ulrich Nedergaard. Samme år tiltrådte Hugo og Stine Jensen samt Jytte Pedersen som inspektører. Året efter vedtoges at indkøbe nye og antikvariske bøger for 10.000 kr., hvad der skulle noteres på hjemmesiden. Mai Enevoldsen konstitueres for 1 år efter Ulrich Nedergaards død.

I formandens beretning nævntes, at HSV har syv æresmedlemmer, nemlig Jens Bundgaard, Dansk Ride Forbund, Dansk Varmblod, Grete Hjalf, Jens Ole Krogh, Ib Møller og Bent Neergaard.

I beretningen fra 2007 blev omtalt prin-cipper for udlejning af lokaler i herskabsstalden. Priserne differentieres efter, om det er lejere, der sponserer HSV eller står udenfor. Jytte Pedersen og Holger Kofoed-Dam styrer aftalerne, Hugo og Stine Jensen tager sig af det praktiske.

Muligheder for udstillinger undersøges.

 

1997-2002 v. Ib Møller

Den 8. april1997 afholdtes stiftende generalforsamling for Hippologisk Selskab Vilhelmsborg (HSV) med godkendelse af vedtægter. Formålet var at skabe et forum for udveksling af idéer, tanker og viden på et højt, hippologisk niveau såvel fagligt som kulturelt, herunder at grundlægge et hestefagligt bibliotek.

 

Den 20. maj valgtes en bestyrelse, der den 19. juni konstituerede sig med J.E. Ege-fjord, Grete Hjalf (kasserer), Peter Kjel-strup, Poul-Jørn Lindberg, Gustav Martens, Ib Møller (formand) og Susan Thorup (sekretær). Bent Neergaard var allere-de valgt som revisor.

Bestyrelsen forsøgte at definere sine opgaver og skrev presse-meddelelser og opfordringer til potentielle medlemmer om at melde sig ind. Kontingentet var 300 kr. Medlemmerne havde en ret høj gen-nemsnitsalder, og kvinder var underrepræsenterede. Ikke alle egne af Danmark eller hesteinteresser var repræsenteret. Ib Møller udarbejdede logo, ex libris og brevpapir.

Året efter udtrådte Gustav Martens pga. sygdom og blev afløst af Rita Geertz.

 

I begyndelsen havde HSV ikke eget lokale, men fik lov at bruge et i hovedbygningen. Senere fik HSV tilladelse til at indrette et par mindre rum i herskabsstalden til kontor, møder og bibliotek. Den fredede stald havde været brugt til depot siden kommunens overtagelse i 1973 og var bygningsmæssigt meget forsømt. Tag og udvendigt murværk blev dog restaureret i 1978. HSV skulle selv skaffe midler til indvendige istandsættelser.

 

På generalforsamlingen i 1998 holdt J.E. Egefjord indlæg om ’Intentionerne bag oprettelsen af Vilhelmsborg’ og direktør Mogens Boyter om ’Fremtidens Vilhelmsborg’. Under besøg af Den spanske Rideskole holdt chefen dr. J. Oulehla og overberider S. Kottas interessante og velbesøgte fore-drag den 19. februar 1998. Medlems-tallet var da på knap 80.

Bestyrelsen havde mange ønsker om bl.a. at arrangere studierejser til Royal Windsor Horse Show i England, samt til København og Flyinge, som dog ikke blev til noget pga. for få tilmeldte. Derudover var planer om at oprette en støtteklub, et bibliotek og en hippolo-gisk samling, forlagsvirksomhed samt at udsende nyhedsbreve.

I 2000 foretoges en rejse til Hansep-ferd arrangeret af Lars Michaelsen. En påtænkt rejse i 2001 til Equuitana blev aflyst.

 


Af arrangementer kan nævnes i 2001 modeopvisning i hovedbygningen af ridetøj, og et foredrag af biolog Hanne Carstensen ’Om urter og deres betydning som kosttilskud til heste’.

Bogsamlingen blev i de følgende år regi-streret i en database af Rita Geertz. Grete Hjalf forærede sine ca. 300 videoer, og Driftsaktieselskabet sine ca. 200 bøger. Ib Møller supplerede bl.a med ca. 200 bøger, som han havde fået af fru Lemwigh Müller og 200 dias af hesteundervisning på Niels Buks Ollerup højskole af afdøde løjtnant Werner Hoffgaard. Bogre-oler blev indkøbt af en god kvalitet.

Et medlemsblad ’HSV NYT’ søgtes ud-sendt to gange om året fra 1998. Et skrift af Johannes Rosendal om ’Træk af livet på Vilhelmsborg gennem150 år fortalt i billeder’ blev udsendt til medlemmerne, som også kunne købe berider Knud Dams bog ’Mit liv med heste’ ved blot at betale portoen.

 

Aftale blev oprettet med Dansk Ride Forbund om, at indsamlede bøger og effekter skulle overgå til forbund, hvis HSV ikke længere kunne administrere samlingen.

 

Den engelske hestepsykolog Michael Peace, elev af Monty Roberts, afholdt en række kurser, og gav opvisning i den store hal den 29. maj 1998, hvortil HSV’s medlemmer blev inviteret.

 


På generalforsamlingen 18. marts 1999 orienterede formanden for Foreningen Vilhelmsborg, Kjeld Ranum og den nyansatte direktør Christian Krogh om status for foreningen og for Vilhelmsborg. Pro-fessor Henning Staun fra Landbohøjsko-len holdt herefter foredrag om ’Betydningen af arv og miljø for den fuldt udviklede hest’.

 

HSV arbejdede med planer om at holde en forårsfestfest på hovedbygningen på årsdagen for H.C. Andersens besøg på Vilhelmsborg i 1853 foruden en rejse til Equitana i Essen. Pga. for få tilmeldte blev både forårsfesten og rejsen aflyst.

 

I 1999 indvalgtes Lotte Bang Larsen i steder for Peter Kjelstrup. Efter genera-forsamlingen 15. marts 2000 fortalte Bent Neergaard om status for Driftsaktieselska-bet og J.E. Egefjord berettede om ’Til hest i Himalaya og tigertælling fra heste-ryg i Nepal’.

 

HSV skulle efter sommerferien kunne disponere over herreværelset på hoved-bygningen til bogsamlingen, men det var ikke sket. Samlingen af bøger, videoer med hippologiske emner samt dias blev flyttet til hovedbygningen i løbet af 2001.

 

6. marts 2002 blev i hovedbygningen af-holdt et velbesøgt modeshow med ride- og køretøj.

 

Ib Møller og Poul-Jørn Lindberg ønskede ikke genvalg i 2002, og i stedet indtrådte Ulrich Nedergaard og Holger Kofoed-Dam. Grete Hjalf blev ny formand.

Menu
News
Hippologisk Selskab Vilhelmsborg
Vilhelmborgs Allé 1
8320 Maarslet
Denmark
Al kontakt vedr. sponsoraftaler rettes til:
Formand:
Niels Hobolt
Mobil 2259 2700
Mail: wendynielshobolt@gmail.com
 
FACEBOOK.jpg
Hippologisk Selskab Vilhelmsborg | Vilhelmborgs Allé 1 | 8320 Maarslet | Denmark
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | 2016 HolmeNet
nach oben